Ochrana osobních údajů

ALPAM s.r.o. provozující internetovou prezentaci movmi.cz se zavazuje, že bude chránit a respektovat vaše právo na soukromí. Prohlašuje, že veškeré nakládání s vašimi osobními údaji provádí v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je ALPAM s.r.o., IČ 291 98 275, se sídlem Všehrdova 487, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65034. (dále jen „správce“ nebo „ALPAM“).

Kontaktní údaje správce jsou:
ALPAM s.r.o.
Všehrdova 487
CZ 686 01 Uherské Hradiště
email: info@alpam.cz
telefon: +420 571 110 186

 

II. Účely pro zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů bez souhlasu provádí správce pro účely

 • uskutečnění obchodu a dodržování smluvních povinností bez nepřiměřených právních rizik,
 • nabízení produktů a služeb ALPAM, které souvisí s uzavřeným obchodem,
 • vedení a zpracování agendy účetnictví,
 • možnost uplatnění a vymáhání právních nároků správce nebo jiných příslušných osob,
 • vedení a zpracování agendy náboru zaměstnanců.

B. Na základě uděleného souhlasu zpracovává správce osobní údaje za účelem

 • péče o klienty prostřednictvím činností, které nepředstavují plnění smlouvy,
 • nabízení produktů a služeb ALPAM poštou, telefonicky, elektronickými prostředky nebo webovými aplikacemi,
 • fotografie publikované na webových stránkách firmy ALPAM nebo profilech společnosti na sociálních sítích,
 • analýzy chování návštěvníků webu prostřednictvím souhlasu daného nastavením Cookies ve webovém prohlížeči uživatele.

 

III. Zdroje osobních údajů

Správcem osobních údajů jsou zpracovávány osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete:

 • vyplněním a odesláním elektronických formulářů umístěných na stránkách movmi.cz,
 • prostřednictvím elektronické nebo telefonické komunikace,
 • osobně při uzavírání smluv a při využívání služeb firmy ALPAM.

 

IV. Rozsah zpracovaných osobních údajů

Standardně jsou správcem spravovány následující údaje poskytnuté klienty:

A. Identifikační údaje:

 • jméno a příjmení,
 • titul před / za jménem,
 • identifikátor osoby (přiřazený společností),
 • IČO,
 • DIČ,
 • zaměstnavatel,
 • pracovní pozice,
 • podpis.

B. Kontaktní údaje:

 • korespondenční adresa,
 • adresa pracoviště,
 • telefonní číslo,
 • fax,
 • e-mailová adresa,
 • datová schránka,
 • kontaktní údaje v rámci sociálních médií.

U žadatelů o zaměstnání jsou údaje uchovány v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytnul v rámci žádosti o pracovní pozici, motivačního dopisu a strukturovaného životopisu.

 

V. Doba uložení osobních údajů

Správce archivuje osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a společností ALPAM, a dle legislativy Evropské unie a České republiky. V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení budou příslušné údaje uchovávány po dobu 10 let.

 

VI. Předávání osobních údajů

Osobní údaje, které jsou poskytnuty klientem, nejsou předávány jiným subjektům s výjimkou souhlasu k zaslání nabídky financování nákupu technologického zařízení. ALPAM není poskytovatelem finančních služeb a tyto zajišťuje prostřednictvím smluvních partnerů. Pro klienty v České republice je to ČSOB Leasing a.s., na Slovensku a v Rakousku pak Deutsche Leasing AG. Správce předává těmto partnerům nezbytné osobní údaje pro zpracování nabídky financování a další nakládání s nimi se řídí jejich interními zásadami pro zpracování osobních údajů.

 

VII. Práva subjektů poskytujích osobní údaje

Podle zákona o ochraně osobních údajů mají subjekty právo:

 • požadovat informaci, jaké jejich osobní údaje jsou zpracovávány,
 • žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat od správce vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • aktualizovat nebo opravit osobní údaje,
 • zrušit souhlas se zasíláním obchodních sdělení,
 • na výmaz osobních údajů, který však může mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad ochranou soukromí subjektu,
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.